کیت سدیماس (ESR)


پیپت SEDIMAS با لوله آزمایش و سرپوش

دستوالعمل: نمونه خون باید در لوله آزمایش جدا شود (خون وریدی و افزودنی ها) و با سرپوش هم درش بسته شود. سپس پیپت را در سرپوش زرد وارد می کنید (مقیاس اندازه گیری 0-150 میلی متر). پس از اینکه در ستون به نقطه صفر رسید، سیستم را روی تکیه گاه می گذارید و نتایج را پس از یک ساعت می خواند.