Direct HbA1c

جهت انـدازه گیری HbA1c درخـون انسان


اهمیت کلینیکی: مجاورت طولانی هموگلوبین با قند منجر به گلیکوزیله شدن آن بدون دخالت آنزیم میشود. تحقیقات نشان داده که در مولکول هموگلوبین بالقوه 45جایگاه آماده گلیکوزیله شدن موجود است که مهمترین آن در -Nترمینال زنجیر "بتاوالین" است. این فرایند در عمر120 روزه RBC بطور مکرر در حال اتفاق است، سرعت این فرایند تابع مقدار قند است.


مطالعه بیشتر